Gaaffiilee waa'ee Macaafa QulqulluuGaaffiilee waa'ee Macaafa Qulqulluu

Macaafni Qulqulluun dhugumaan sagalee Waaqayyootii?

Macaafa Qulqulluu doggoroota, faallaawwan, yookaan garaagarummaa qabaa?

Macaafni qulqulluun yeroo ammaa faayidaa qabaa?

Kan Macaafa Qulqulluu barreefamooni qulqullaa'oon akkamitti yoom iddoo tokkootti godhama?

Macaafa qulqulluu qayyabachuudhaaf karaa sirriin isa kamii dhaa?

Macaafin Qulqulluun karaa hafuura Waaqayyoo barreeffame jechuun maal jechuu dhaa?

Macaafa qulqulluu maaliif dubbifna/maaliifis qayyabanna?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef