Gaaffiilee waa'ee Waldaa KiristaanaaGaaffiilee waa'ee Waldaa Kiristaanaa

Waldaan kiristaanaa maalii dha?

Kaayyoon waldaa kiristaanaa maalii?

Barbaachisummaan cuubbaa Kirstaanummaa maalii dha?

Waa’ee kurnaffaa baasuu kiristaanaa Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Hirbaatni gooftaa faayidaan isaa maalii dhaa/hirbaatni qulqullun kiritanootaas?

Waldaa kristaanaatti argamuun maaliif fayyadaa?

Sanbatii guyyaa yoomitti, sanbat-duraa dhaamoo dilbata? Kiristaanoonni guyyaa sanbataa eeguun irra jiraataa?

Amantaa qindaa’eetti maaliifan amanaa?

Dobartoota tiksee/ lallabdoota? Macaafni Qulqulluun waa’ee tajaajila dubartootaa maal jedha?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef