Zvinorevei kubvuma Jesu Kristu semuponisi wako?Mubvunzo : Zvinorevei kubvuma Jesu Kristu semuponisi wako?

Mhinduro :
Wati wabvuma Jesu Kristu semuponisi wako? Kunyatso nzisisa mubvunzo uyu, unofanira chekutanga wanzisisa mazwi ekuti “Jesu Kristu,” “wangu,” ne “muponisi.”

Ndiani Jesu Kristu? Vanhu vakawanda vanobvuma Jesu Kristu semurume akanaka, mutungamiri mukuru, kana muporofita wamwari. Zvinhu zvese izvi ichokwadi munaJesu, asi azvinyatso tsanangura zvaari chaizvo. Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu ndiMwari munyama, Mwari ari chiratidzo chemunhu (ona Johani 1:1, 14). Mwari akauya pasi kuzotidzidzisa, kutirapa, kutingadzirisa, kutiregerera- nekutifira! Jesu Kristu ndishe, musiki, Ishe mukuru anotonga. Wati wabvuma Jesu uyu here?

Chii chinonzi muponisi, uyezve sei tichimuda muponisi? Bhaibheri rinotiudza kuti tese takatadza; tese takaita zviito zvisina kururama (Varoma 3:10-18). Nokuda kwezvivi zvedu, tinokodzera ukasha nemutongo waMwari. Kurangwa kwega kunokodzera zvivi zvatadzirwa mwari asingaperi, murango usingaperi (Varoma 6:23; Zvakazarurwa 20:11-15). Ndosaka tichida muponisi!

Jesu Kristu akauya pasi akatifira patsvimbo yedu. Kufa kwaJesu wanga uri mubhadharo usingaperi wezvivi zvedu (2 Vakoronike 5:21). Jesu akafira kubhadhara muripo wezvivi zvedu (Varoma 5:8). Jesu akabhadhara mutengo kuti isu tisaubhadhare. Kumuka kubva mukufa kwaJesu kwakaratidza kuti kufa kwake kwanga kwakakwana kubhadhara muripo wezvivi zvedu. Ndosaka Jesu ndiyewoga muponisi (Johani 14:6; Mabasa avapostori 4:12)! Unovimba Jesu semuponisi wako here?

Jesu ndiye muponisi “wako” here? Vanhu vakawanda wanoona chikristu sekuenda kukereke, muchiita zviito, uyezve kusaita zvivi. Achisi chikristu. Chikristu chaicho kuwirirana kwako naJesu Kristu. Kubvuma Jesu Kristu semuponisi wako zvinoreva kutenda nekuvimba kwako maari. Apana munhu anoponeswa nekutenda kwevamwe. Apana munhu anoregererwa nekuita zvimwe zviito. Unoponeswa chete kana wabvuma Jesu Kristu semuponisi wako, kuvimba mukufa kwake semubhadharo kwezvivi zvedu nekumuka kwake kubva mukufa sechirangano yeupenyu usingaperi (Johani 3:16). Jesu muponisi wako here?

Kana uchida kugamuchira Jesu kristu samuponesu wako,taura mazwi aya,Kuna Mwari rangarira kuti kunamata munamato uyu kana mumwe zvavo munamato hazvikuponese asi kutenda muna Jesu kuti ndiye muponesi akaroverwa pamuchinjikwa ndizvo zvinokuponesa muzvitadzo zvak.Munamato uyu ndewekurakidza rutendo rwako maari uye mutende nekukupa ruponeso.Mwari ndinoziva kuti ndakakutadzirai uyezve tinokodzera kupihwa murango wangu,Asi ndine ruvimbo kuti Mwari wakatora murango wangu uye nekuvimba nenyasha ndicharegererwa .Ndagamuchirwa kuregererwa kwangu ndikaisa chivimbo changu mamuri kuti ndiwane ruponeso.Ndinogamuchira Ishe Jesu semuponesi wangu!Ndinotenda nenyasha dzenyu nekundiregerera zvitadzo zvangu ,ndabva ndawana hupenyu husingaperi, Ameni”

Zvawaverenga zvabatsira kuti udekufamba munzira maMwari here? Kanazvirizvo dzvanya pakanzi "ndabvuma Ishe nhasi" kana kuti.Dzokera kumagwaro eChishonaZvinorevei kubvuma Jesu Kristu semuponisi wako?