Mga katanungan patungkol kay JesuKristoMga katanungan patungkol kay JesuKristo

Sino si Hesu Kristo?

Si Hesu Kristo ba ay Diyos? Inangkin ba ni Hesu Kristo na Siya ay Diyos?

Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?

Totoo bang nabuhay si Hesus? Mayroon bang historikal na katibayan patungkol kay Hesu Kristo?

Totoo ba ang muling pagkabuhay ni Hesu Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ay Anak ng Diyos?

Bakit nakapakahalaga ng katuruan na si Hesus ay ipinanganak ng isang Birhen?

Nasaan si Hesus noong tatlong araw sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Araw ba ng biyernes noong ipinako si Hesus sa krus?

Pumunta ba si Hesus sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Bakit magkaiba ang talaan ng angkan ni Hesus sa Mateo at Lukas?

Ano ang “hypostatic union’? Paano mangyayari na si Hesus ay tunay na Diyos at tunay na Tao rin sa parehong panahon?

Si Hesus ba ay nagka-asawa?

Kung si Hesus ay Diyos, bakit Siya nananalangin sa Diyos? Nananalangin ba Siya sa Kanyang sarili

Mayroon bang mga kapatid na lalaki at babae si Hesus?

Bakit nakaranas si Hesus ng labis paghihirap?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Kordero ng Diyos?

Saan sa Lumang Tipan binabanggit si Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Anak ng Tao?

Bakit ipinadala ng Diyos si Hesus sa panahong Kanyang itinakda? Bakit hindi mas maaga? Bakit hindi sa ibang panahon?

Bakit ako dapat na maniwala sa pagkabuhay na muli ni Kristo?

Maaari bang magkasala si Hesus? Kung hindi Siya maaaring magkasala paano Siya makikisimpatya sa ating mga kahinaan (Hebreo 4:15). Kung si Hesus ay hindi maaaring magkasala, bakit pa Siya Kailangang tuksuhin?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol kay JesuKristo