Mga katanungan patungkol kay JesuKristo 

Mga katanungan patungkol kay JesuKristo

Sino si Hesu Kristo?

Si Hesu Kristo ba ay Diyos? Inangkin ba ni Hesu Kristo na Siya ay Diyos?

Ang pagka-Diyos ba ni Kristo ay nakasulat sa Bibliya?

Totoo bang nabuhay si Hesus? Mayroon bang historikal na katibayan patungkol kay Hesu Kristo?

Totoo ba ang muling pagkabuhay ni Hesu Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ay Anak ng Diyos?

Bakit nakapakahalaga ng katuruan na si Hesus ay ipinanganak ng isang Birhen?

Nasaan si Hesus noong tatlong araw sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Araw ba ng biyernes noong ipinako si Hesus sa krus?

Pumunta ba si Hesus sa impiyerno sa pagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay?

Bakit magkaiba ang talaan ng angkan ni Hesus sa Mateo at Lukas?

Ano ang "hypostatic union"? Paano mangyayari na si Hesus ay tunay na Diyos at tunay na Tao rin sa parehong panahon?

Si Hesus ba ay nagka-asawa?

Kung si Hesus ay Diyos, bakit Siya nananalangin sa Diyos? Nananalangin ba Siya sa Kanyang sarili

Mayroon bang mga kapatid na lalaki at babae si Hesus?

Bakit nakaranas si Hesus ng labis paghihirap?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Kordero ng Diyos?

Saan sa Lumang Tipan binabanggit si Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Anak ng Tao?

Bakit ipinadala ng Diyos si Hesus sa panahong Kanyang itinakda? Bakit hindi mas maaga? Bakit hindi sa ibang panahon?

Bakit ako dapat na maniwala sa pagkabuhay na muli ni Kristo?

Maaari bang magkasala si Hesus? Kung hindi Siya maaaring magkasala paano Siya makikisimpatya sa ating mga kahinaan (Hebreo 4:15). Kung si Hesus ay hindi maaaring magkasala, bakit pa Siya Kailangang tuksuhin?

Ano ang ibig sabihin ng dugo ni Kristo?

Ano ang ibig sabihin ni Hesus ng Kanyang sabihin na "AKO NGA?"

Hindi ba nagalit si Hesus kahit kailan?

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagakyat ni Hesus sa langit?

Anong nangyari kay Hesus noong Kanyang kabataan?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang ating Dakilang Saserdote?

Si Hesus ba ay isang Hudyo?

Ano ang anyo ni Hesus?

Si Hesus ba ay kathang-isip lamang? Ang kwento ba ni Hesus ay ginaya lamang sa mga kwento ng mga paganong relihiyon?

Bakit nagturo si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga?

Bakit tinawag si Hesus na anak ni David?

Ano ang kahulugan at layunin ng mga pagtukso kay Hesus?

Ano ang mga paglilitis na hinarap ni Hesus bago ang pagpapako sa Kanya sa Krus?

Papaanong si Hesus ay natatangi?

Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?

Ano ang Kenosis? Ano ang ibig sabihin na hinubad ni Hesus ang Kanyang pagka-Diyos?

Ano ang pag-ibig ni Kristo?

Anu-ano ang iba't ibang pangalan o titulo ng Panginoong Hesu Kristo?

Ano ang ibig sabihin na si Hesus ang Bugtong na Anak ng Diyos?

Sino ang tunay na Hesus sa kasaysayan?

Ano ang pitong huling Wika ni Kristo sa krus at ano ang kahulugan ng mga iyon?

Anu ano ang mga Istasyon ng Krus at ano ang ating matutunan sa mga iyon?

Ang "Nagdurusang Lingkod" ba sa Isaias 53 ay isang hula tungkol kay Hesus?

Ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagbabagong anyo ni Hesus?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol kay JesuKristo