Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay KristyanoMga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano

Ano ang Kristiyano?

Papaano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay?

Papaano ko mapagtatagumpayan ang kasalanan sa aking buhay Kristiyano?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagbibigay ng ika-pu ng mga Kristiyano?

Kristiyanong Pag-aayuno - ano ang sinasabi ng Bibliya?

Papaano ko maituturo ang Ebanghelyo sa aking mga kapatid at kasambahay na hindi sila magagalit, masasaktan, o maitutulak na papalayo?

Papaano ko mapapatawad ang mga taong nagkasala sa akin?

Ano ang espiritwal na paglago?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikibakang espiritwal?

Paano natin makikilala ang tinig ng Diyos?

Ano ang isang karnal na Kristiyano?

Bakit ipokrito ang ilang mga Kristiyano?

Paano ko mararanasan ang kagalakan sa aking buhay bilang Kristiyano?

Ano ang meditasyong Kristiyano (Christian meditation)?

Ano ang Kristiyanong espiritwalidad?

Bakit kailangan pa ang pagpapahayag ng kasalanan kung napatawad na tayo (1 Juan 1:9)?

Kung ligtas na ako at pinatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan, bakit hindi na lang magpatuloy sa pagkakasala?

Ano ang buong kagayakan o baluti ng Diyos?

Kailan, bakit at paano tayo dinidisiplina ng Diyos sa tuwing tayo'y nagkakasala?

Paano haharapin ng isang Kristiyano ang paguusig ng budhi dahil sa mga nagawang pagkakasala sa nakaraan - kahit noong bago o pagkatapos niyang maligtas?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa legalismo?

Sino ako kay Kristo?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pamumuhay Kristyano