కుటుంబమునకు మరియు పిల్లల పెంపకమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుకుటుంబమునకు మరియు పిల్లల పెంపకమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

మంచి తల్లి లేక తండ్రిరికము గురించి బైబిలు ఏమని చెప్పుతుంది?

క్రైస్తవులు తమ పిల్లలను ఏవిధంగా క్రమబద్దీకరించవలెను? బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

క్రైస్తవ తండ్రుల గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

క్రైస్తవ తల్లిగా వుండడం అంటే ఏంటని బైబిలు భోధిస్తుంది?

బైబిలు జనన నియంత్రణను విష్యమై ఏమి చెప్తుంది? క్రైస్తవులు జనన నియంత్రణను పాటించవచ్చా?

ఒకవేళ తప్పిపోయిన కుమారుడు/(కుమార్తె) ఉన్నట్లయితే క్రైస్తవ తలిదండ్రులు ఏమి చెస్తారు?
కుటుంబమునకు మరియు పిల్లల పెంపకమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు