Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?Vraag: "Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?"

Antwoord:
Het meest cruciale probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is haar geloof dat een geloof in Christus alleen niet voldoende is voor de verlossing. De Bijbel vertelt ons duidelijk en consequent dat verlossing wordt verleend aan die mensen die Jezus Christus als hun Verlosser aanvaarden, als een geschenk uit genade door hun geloof (Johannes 1:12; 3:16,18,36; Handelingen 16:31; Romeinen 10:9-10,13; EfeziŽrs 2:8-9). De Rooms-Katholieke Kerk wijst dit af. De officiŽle positie van de Rooms-Katholieke Kerk is dat iemand in Jezus Christus moet geloven EN gedoopt moet zijn EN de Eucharistie en andere sacramenten moet ontvangen EN de voorschriften van de Rooms-Katholieke Kerk moet gehoorzamen EN deugdelijke daden moet verrichten EN niet mag sterven met een dodelijke zonde EN etcetera, etcetera, etcetera. De Katholieke afwijkingen van de Bijbel op het gebied van dit meest cruciale onderwerp van de verlossing betekent inderdaad dat het Katholicisme een valse religie is. Als iemand gelooft wat de Katholieke Kerk officieel onderwijst, dan zal hij of zij niet gered worden. Elke bewering die stelt dat daden of rituelen aan het geloof moeten worden toegevoegd om verlossing te bewerkstelligen staat gelijk aan een bewering die stelt dat de dood van Jezus niet voldoende was om onze verlossing volledig af te kopen.

Hoewel onze verlossing door middel van geloof de meest cruciale zaak is, bestaan er nog vele andere verschillen en tegenstrijdigheden wanneer we het Rooms-Katholicisme met het Woord van God vergelijken. De Rooms-Katholieke Kerk onderwijst vele doctrines die in strijd zijn met wat de Bijbel verkondigt. Deze zijn onder andere de apostolische opvolging, het aanbidden van heiligen en van Maria, het bidden tot heiligen en tot Maria, de paus / het pausdom, de kinderdoop, transsubstantiatie, volle aflaten, het systeem van de sacramenten, en het vagevuur. Hoewel Katholieken beweren dat de Bijbel deze concepten ondersteunt, heeft geen enkele van deze leerstellingen een solide fundering in de duidelijke leerstellingen van de Schrift. Deze concepten zijn op Katholieke tradities gebaseerd, niet op het Woord van God. Feitelijk zijn deze allemaal duidelijk in tegenstrijd met de Bijbelse principes.

Met betrekking tot de vraag ďZijn Katholieken gered?Ē kunnen we zeggen dat deze moeilijker te beantwoorden is. Het is onmogelijk om een universele uitspraak te doen over de verlossing van enig kerkgenootschap binnen het Christendom. Niet ALLE Baptisten zijn gered. Niet ALLE Presbyterianen zijn gered. Niet ALLE Lutheranen zijn gered. De verlossing wordt alleen bepaald door een persoonlijk geloof in Jezus voor die verlossing, niet door titels of het identificeren van kerkgenootschappen. Ondanks de onbijbelse leerstellingen en gewoonten van de Rooms-Katholieke Kerk zijn er oprechte gelovigen die Rooms-Katholieke kerken bezoeken. Er zijn vele Rooms-Katholieken die oprecht alleen op Jezus Christus vertrouwen voor hun verlossing. Maar, deze Katholieke Christenen zijn gelovigen ondanks de zaken die de Katholieke Kerk hen leert, niet dankzij de zaken die de Katholieke Kerk hen leert. In verschillende mate leert de Katholieke Kerk haar volgelingen uit de Bijbel en wijst zij mensen naar Jezus Christus als hun Verlosser. Als gevolg hiervan worden mensen soms in Katholieke kerken gered. De Bijbel heeft altijd een inslag, ongeacht waar deze wordt verkondigd (Jesaja 55:11). Katholieke Christenen blijven in de Katholieke Kerk omdat zij onwetend zijn over waar de Katholieke Kerk werkelijk voor staat, omdat zij onder druk staan van familietradities of andere mensen, of omdat zij er naar verlangen om andere Katholieken voor Christus te winnen.

Tegelijkertijd leidt de Katholieke Kerk veel mensen weg van een oprechte geloofsrelatie met Christus. De onbijbelse geloofsovertuigingen en praktijken van de Rooms-Katholieke Kerk hebben de vijanden van Christus vaak een gelegenheid tot godslastering gegeven. De Rooms-Katholieke Kerk is niet de kerk die Jezus Christus heeft ingesteld. Het is geen kerk die gebaseerd is op de leerstellingen van de Apostelen (zoals beschreven in het Boek Handelingen en de epistels van het Nieuwe Testament). Hoewel de woorden van Jezus in Marcus 7:9 tot de FarizeeŽn gericht waren, beschrijven zij feitelijk de Rooms-Katholieke Kerk: ďHet is fraai, hoe u het gebod van God opzij zet om uw traditie overeind te houden!Ē


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Is het Katholicisme een valse religie? Zijn Katholieken gered?