ශුද්ධාත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්නශුද්ධාත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න

ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ කව්ද?

කවදාද? / කෙසේද? අප ශුද්ධාත්මයාණන් ලබන්නේ?

ශුද්ධාත්ම බව්තිස්මය යනු කුමක්ද?

ශුද්ධාත්මයෙන් මා පූර්ණ වන්නේ කෙසේද?

මාගේ ආත්මික දීමනාව කුමක්ද කියා මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

ශුද්ධාත්මයාණන්ට විරුද්ධව ඇති අවමානය කුමක්ද?

ආත්මයාණන්ගේ ආශ්චර්යමත් දීමනා අදටත් තිබේද?

අන්‍ය භාෂා කථා කිරීමේ දීමනාව යනු කුමක්ද? එම දීමනාව අද කාලයටද?

ශුද්ධාත්මයාණන් තමා තුළ සිටීමට සාධකයක්ද අන්‍යභාෂාවෙන් කථා කිරීම?

ආත්මයාණන් තුළ ආත්මයෙන් ගමන් කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මූලික හැඳින්වීම: ආත්මය තුළ මරාදැමීම බයිබලානුකුලද?

තලෙන්ත හා ආත්මික දීමනා අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?

රිදවීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? / ශුද්ධාත්මයාණන් නිවාදැමීම යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?

කිසියම් දිනක ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ඇදහිලිවන්තයන්ව හැර යයිද?

පීතෘපුත්‍රජ නියමය නම් කුමක්ද?

ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ඵලය නම් මොනවාද?

ඇදහිලිවන්තයෙකුට ශුද්ධාත්මයාණන්ව හැඟීමට හැකියාව තිබේද?

අද අපගේ ජීවිතයන් තුළ ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියාවලිය කුමක්ද?

අන්‍යභාෂාවෙන් යාච්ඤා කිරීම නම් කුමක්ද? අන්‍යභාසවෙන් යාච්ඤා කිරීම දෙවියන් වහන්සේ හා ඇදහිලිවන්තයා අතරේ ඇති යාච්ඤා භාෂාවක්ද?

ආත්මික දීමනා දෙවියන් වහන්සේ බෙදාහරින්නේ කෙසේද? මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නාවූ දීමනාව මට දෙවියන් වහන්සේ දෙනු ලබයිද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටශුද්ධාත්මය පිළිබඳ ප්‍රශ්න