කාලෝචිත බයිබල් ප්‍රශ්නකාලෝචිත බයිබල් ප්‍රශ්න

දිවිනසා ගැනීම පිළිබඳ කිතුනු දර්ශනය කුමක්ද? බයිබලය මේ සම්බන්ධයෙන් පවසන්නේ කුමක්ද?

දසයෙන් කොටස දීම සම්බන්ධව ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද?

ගබ්සා කිරීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් සඳහන් කරයිද?

ඔබගේ ආර්ථිකය හසුරුවා ගැනීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

සුවය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වන්දියේ (පූජාවෙන්) සුවය අඩංගුද?

යුද්ධය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් සඳහන් කරයිද?

බයිබලය අපට අසහනය පිළිබඳව කුමක් පවසයිද? කිනුනුවෙක් අසහනයෙන් ඉවතට පැමිණෙන්නේ කෙසේද?

මරණ දඬුවම හා ප්‍රධාන දඬුවම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටකාලෝචිත බයිබල් ප්‍රශ්න