క్రైస్తవ జీవనమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుక్రైస్తవ జీవనమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు?

పాతనిబంధనలోని ధర్మశాస్త్రమునకు క్రైస్తవులు విధేయత చూపించాలా?

నా జీవితంపట్ల దేవుని చిత్తాన్ని ఏవిధంగా తెల్సుకోవాలి? దేవుని చిత్తం తెల్సుకోవటం విషయంలో బైబిలు ఏమిచెప్తుంది?

క్రైస్తవ జీవితంలో పాపంపై విజయం అధిగమించటం ఎలా?

బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?

ఆత్మీయ ఎదుగుదల- ఆత్మీయ ఎదుగుదల అంటే ఏంటి?

ఆత్మీయ పోరాటమును గూర్చి బైబిలు ఏమని భోదిస్తుంది?

దేవుని స్వరమును ఏవిధంగా గుర్తించగలను?

నాకు వ్యతిరేకముగా పాపముచేసినవారిని నేను ఏవిధంగా క్షమించగలను?

స్నేహితులను మరియు కుటుంబస్థులను వారికి కోపము పుట్టించకుండా లేక వారిని ముందుకు నెట్టకుండా ఏవిధంగా సువార్తీకరించగలం?

క్రైస్తవత్వం దశమభాగం గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?
క్రైస్తవ జీవనమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు