వివాహామునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలువివాహామునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

వివాహము గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

వివాహము చిరస్థాయిగా ఊండుటకు కీలకమైన సూత్రమేది?

తెగాంతర వివాహముపై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

భార్య తన భర్తకు లోబడాల్సిన అవసరం ఉందా?

లైంగికంగా క్రైస్తవ వివాహితులైన జంటలు అనుమతించుబడుతూ చేయగలిగినవి లేక చేయలేనివేంటి?

ఆత్మీయ సహచరులు అనేదేమైనా వున్నదా? నీవు వివాహము చేసుకోవటానికి నీకు ఒక ప్రతేకమైన వ్యక్తిని దేవుడు వుంచాడా?

నాకు విడాకులు అయిపోయింది, నేను బైబిలు ప్రకారము తిరిగి పెళ్ళి చేసుకోవచ్చా?

బైబిలు విడాకులు మరియు తిరిగి వివాహాము చేసికొనుట గురించి ఏమంటుంది?
వివాహామునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు