పాపమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుపాపమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

పాపుల ప్రార్థన ఏమిటి?

పాపము నిర్వచనము ఏంటి?

దేనినైనా పాపము అని ఏవిధంగా గుర్తించగలను?

మరణకరమైన ఏడు పాపములు ఏంటి?

అన్ని రకాల పాపములు దేవునికి సమానమేనా?

పొగ త్రాగుటపట్ల క్రైస్తవ దృక్పధము ఏంటి? పొగ త్రాగుట పాపమా?

అశీల్లరచన/సాహిత్యం గురుంచి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? అశీల్లరచన/సాహిత్యం చూడటము పాపమేనా?

పచ్చబొట్లు / శరీరమును చీల్చుకొనుట గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

మద్యపానము/ ద్రాక్షారసము సేవించుట విషయమై బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? క్రైస్తవులు మద్యపానమును/ ద్రాక్షారసము సేవించుట పాపమా?

జూదము పాపమా? బైబిలు జూదము గురించి ఏమి చెప్తుంది?

బైబిలు స్వలింగ సంపర్కము విషయమై ఏమి చెప్తుంది? స్వలింగ సంపర్కము పాపమా?

బైబిలు ప్రకారము హస్త ప్రయోగము పాపమా?
పాపమునకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు