పాపమును గూర్చి ప్రశ్నలుపాపమును గూర్చి ప్రశ్నలు

పాపి యొక్క ప్రార్థన ఏమిటి?

పాపము నిర్వచనము ఏంటి?

దేనినైనా పాపము అని ఏవిధంగా గుర్తించగలను?

నా క్రైస్తవ జీవితంలో పాపమును ఎలా అధిగమించగలను?

మరణకరమైన ఏడు పాపములు ఏంటి?

అన్ని రకాల పాపములు దేవునికి సమానమేనా?

పొగ త్రాగుటపట్ల క్రైస్తవ దృక్పధము ఏంటి? పొగ త్రాగుట పాపమా?

అశీల్లరచన/సాహిత్యం గురుంచి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? అశీల్లరచన/సాహిత్యం చూడటము పాపమేనా?

పచ్చబొట్లు/శరీరమును కుట్టుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

మద్యం/వైన్ సేవించుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? క్రైస్తవుడు మద్యం/వైన్ సేవించుట పాపమా?

జూదం పాపమా? జూదమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

స్వలింగ సంయోగమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? స్వలింగ సంయోగం పాపమా?

హస్తప్రయోగం – ఇది బైబిల్ ప్రకారం పాపమా?
పాపమును గూర్చి ప్రశ్నలు