परमेश्वरको विषयमा प्रश्नहरुपरमेश्वरको विषयमा प्रश्नहरु

के परमेश्वरको अस्तित्व छ? के परमेश्वरको अस्तित्व को प्रमाण छ?

के परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ? म कसरी निश्चित रुपमा जान्न सक्छु कि परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ?

परमेश्वरका विशेषताहरु के हुन? परमेश्वर के जस्तै हुनुहुन्छ?

बाइबलले त्रिएकत्वको विषयमा के सिकाउँछ?

असल मानिसहरुमा खराब कुराहरु गराउन परमेश्वरले किन अनुमति दिनुहुन्छ त ?

के परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभयो ?

पूरानो करारमा परमेश्वर किन त्यस्तो बेग्लै हुनुहुन्छ जस्तो उहाँ नयाँ करारमा हुनुहुन्छ ?

परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के हो ?

के आज पनि परमेश्वर हामीसंग अझै बोल्नुहुन्छ त ?

परमेश्वरलाई कसले सृष्टि गरे ? परमेश्वर कहाँबाट आउनुभयो ?नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशपरमेश्वरको विषयमा प्रश्नहरु