అబద్ద భోధనలకు మరియు మతములకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుఅబద్ద భోధనలకు మరియు మతములకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

పరలోకానికి వెళ్ళడానికి యేసు ఒక్కడే మార్గమా?

మతవిధానము నిర్వచనముఏంటి?

ఎవరైతే తప్పుడు మతవిధానాలలొ మరియు కల్టులలో నున్నారో వారిని సౌవార్తీకరీంచుటకు ఏది సరియైన పద్దతి?

అబద్ద భోధకులను / అబద్ద ప్రవక్తలు నేనేవిధంగా గుర్తించగలను?

యెహోవా సాక్ష్యులు ఎవరు మరియు వారు నమ్మే సిధ్దాంతములేంటి?

మార్మోనిజం అనేది ఒక తపుడు మతభోధనా? మార్మోనులు వేటిని నమ్ముతారు?

క్రైస్తవులు ఇతర ప్రజల మతాలగుంపుల నమ్మకాలపట్ల సహనశీలంనుచూపించవలెనా?
అబద్ద భోధనలకు మరియు మతములకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు