अन्तका समयको विषयमा प्रश्नहरुअन्तका समयको विषयमा प्रश्नहरु

अन्तिम समयका अगमवाणी अनुसार के हुन गइरहेको छ त ?

चिन्हहरु र अन्तिम समयहरु के के हुन् ?

मण्डलीको ¥याप्चर भनेको के हो ?

संकष्टकाल भनेको के हो ? संकष्टकालचाहिँ सात वर्षसम्म हुनेछ भनेर हामीले कसरी जान्दछौं त ?

संकष्टकालमा हुने रैप्चरको सम्बन्धमा रैप्चरचाहिँ कहिले हुन गइरहेको छ त ?

येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भनेको के हो ?

हजार वर्षको राज्य के हो, र यसलाई यथार्थरुपमा बुझिनु पर्दछ त ?नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशअन्तका समयको विषयमा प्रश्नहरु