දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නදෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න

දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමානද? දෙවියන් වහන්සේ විද්‍යාමාන බවට සාක්ෂි තිබේද?

දෙවියන් වහන්සේගේ ලක්‍ෂණ මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේ කෙබඳුද?

දෙවියන් වහන්සේ සැබෑද?දෙවියන් වහන්සේ සැබෑ බව මම සහතිකව දැන ගන්නේ කෙසේද?

ත්‍රිත්වය සම්බන්ධයෙන් බයිබලය උගන්වන්නේ කුමක්ද?

දෙවිදුන්ව මැව්වේ කව්ද? දෙවිදුන් පැමිණියේ කොහෙන්ද?

දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි (දයාවයි)යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ යහපත් මනුෂ්‍යන්ට අයහපත් දේවල් සිදුවීමට ඉඩ හරින්නේ මන්ද?

දෙවියන් වහන්සේ පරණ ගිවිසුමට වඩා අළුත් ගිවිසුමේ වෙනස් ස්වභාවයක් පිළිඹු කරන්නේ ඇයි?

දෙවියන් වහන්සේ අයහපත / පාපය (නපුර) මැවූ සේක්ද?

අදටත් දෙවියන් වහන්සේ අපට කථා කරයිද?

දෙවියන් වහන්සේ තම මනස වෙනස් කරයිද?

දවියන් වහන්සේ සියල්ලන්ටම ප්‍රේම කරනවාද? නැති නම් කිතුනුවන්ට පමණක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ තවමත් හාස්කම් කරනවාද?

කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේව දැක තිබේද?

දේව බිය තිබීම යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශ්න කිරීම වැරදිද?

දෙවියන් වහන්සේ ඇහුම්කන් දෙනවාද?

ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඊර්ෂ්‍යාවේ දෙවියන් වහන්සේ යැයි පවසන්නේ?

දෙවියන් වහන්සේ පිරිමියෙක් හෝ ගැහැණියෙක්ද?

දෙවියන් වහන්සේ ස්වභාවික ව්‍යසනයන් වලට ඉඩ හරින්නේ මන්ද උදාහරණ: භුමිකම්පා, චන්ඩමාරුත හා සුනාමි?

දෙවියන් වහන්සේ / බයිබලය නොඉවසන පක්‍ෂපාතිද?

ඒක දේවවාදය සනාථ කර දැක්විය හැකිද?නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවටදෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න